Personvernerklæring

Adapti AS (heretter: kalt "Adapti"),  gjør forretninger som: AdaptiAS, Adapti Installasjon AS, Adapti Solutions AS, og behandlerpersonopplysninger som en del av  sin  forretningsdrift. Adapti gjørdette med største forsiktighet og i samsvar med gjeldende personvernregler. Idenne personvernerklæringen vil vi gjerne informere deg om hvilke data sombehandles av oss, hvordan vi gjør dette og hvorfor vi behandler dissepersonopplysningene.


Vår kontaktinformasjon:
Besøks-/Post-adresse: Solgaard Skog 2            
Postnummer: 1599                         
Sted: Moss                                      
E-post: post@adapti.no                                   
Telefon: 69700320                                 


1. Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler informasjon om identifiserte eller identifiserbare fysiskepersoner. Dette er informasjon som kan tilordnes en person på alle slags måter.Begrepet "personopplysninger" brukes som betegnelse på denne typeninformasjon. Innenfor Adapti behandler vi følgende personopplysninger:

Navn og adresse
Telefonnummer
E-postadresse
Andre kontaktdetaljer
IP-adresse
Finansiell informasjon og bankinformasjon
Id-kort, med bilde
Curriculum vitae
Fødselsdato og sted
Detaljer om dine besøk på våre nettsider; nettleser og enhetstype
Korrespondanse
Andre data som er nødvendige for formålene som er oppført nedenfor
 

2. Hvilke formål og grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?
Behandlingen av personopplysninger hos Adapti skjer innenfor følgende formål:

Levering av våre produkter og tjenester
Inkludert fakturering, mulige tilbakemeldinger på produkter og retur av leverteprodukter. Personopplysninger som samles inn for dette formålet, er nødvendigefor å opprettholde en avtale. I tillegg er vi forpliktet til å oppbevarefakturadata for overholdelse av visse lover og regler.  

Opprettholde og utvide forretningskontakter
Dette inkluderer å opprette og administrere en kundedatabase, vedlikeholdebesøkslister på messer, sende elektronisk og/eller papirmarkedsføring medhensyn til våre tjenester, gjennomføre en kundeundersøkelse eller informerekunder etter kjøp om lignende produkter eller tjenester. Behandlingen avpersonopplysninger for direkte markedsføringsformål kan betraktes som utførtfor en legitim interesse.  Hvis du ikke ønsker å motta elektroniskog/eller papirmarkedsføring fra oss, kan du når som helst motsette deg ellertrekke tilbake det gitte samtykket.

Rekruttere og velge nyansatte
For å kunne behandle søknader ber vi deg om å gi oss visse opplysninger (foreksempel navn, kontaktinformasjon, CV og søknadsbrev). Hvis du søker på enbestemt stilling, gir du oss tillatelse til å behandle dissepersonopplysningene. Hvis du ikke oppgir fullstendig informasjon, vil du ikkebli vurdert i søknadsprosessen. På et hvilket som helst tidspunkt avsøknadsprosessen kan ytterligere personopplysninger bes om for å kunne inngå enansettelseskontrakt. Vi har en legitim interesse av å utføre ettforhåndsoppslag på sosiale medier og internett. Dette betyr at offentligtilgjengelig informasjon om søkere kan sjekkes ut. Vi kan bruke informasjon somfinnes under søknadsprosessen til videre vurdering. Eventuelle referanser fratidligere arbeidsgivere bes bare om etter tillatelse fra søkeren.

Vise personlig innhold på våre nettsteder
På denne måten sørger vi for at nettstedene våre, men også tredjepartsnettsteder, får innhold som er skreddersydd til dine personlige interesser. Vibruker også data for statistiske analyser av besøkende og klikk adferd. Hvis duvil ha mer informasjon om informasjonskapsler, kan du se punkt 6 i dennepersonvernerklæringen.

Ansettelse av ansatte
Som arbeidsgiver behandler og samler vi inn personopplysninger om våre ansattepå daglig basis og til ulike formål for å kunne oppfylle arbeidsavtalen.Dataene kan dreie seg om ansattes ytelser, lønn, sykefravær, fødsels- ellerfarskapspermisjon, prestasjonsevaluering etc.

Vi kan bare behandle personopplysninger hvis det også er et rettslig grunnlagfor dette. Personopplysningene det refereres til i denne personvernerklæringen,behandles alltid på grunnlag av ett av følgende prinsipper:

oppfyllelse av en kontrakt;
samtykket du har gitt;
en juridisk forpliktelse;
på grunn av en legitim interesse.
Vi sørger for at det iverksettes passende tekniske og organisatoriskesikkerhetsrutiner for å minimere sjansen for ulovlig behandling av deinnsamlede personopplysningene. Personopplysninger behandles ikke med formål avå ta automatiserte beslutninger eller til profilering.

3. Hvem deler vi personopplysninger med?
Vi kan dele personopplysninger med andre parter. Vi gjør dette bare i henholdtil prinsippene angitt i denne personvernerklæringen. Vi deler naturligvis ikkemer personopplysninger med tredjeparter enn det som er strengt nødvendig.Personopplysninger kan muligens behandles utenfor det europeiske økonomiskesamarbeidsområdet (EØS). Vi er klar over Schrems II-dommen i EU-domstolen, ogbestreber oss på å bare dele data med parter utenfor EØS som overholdergarantiene i EU’s  Europaparlaments- og Rådsforordning 2016/679 av 27.april 2016.

4. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?
Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som ernevnt i denne personvernerklæringen. Hvis du avslutter kundeforholdet, vilAdapti beholde dataene dine i minst ett år, med unntak av de dataene somdet er en lengre juridisk oppbevaringsplikt for. Dette gjelder for eksempelfakturaer. Så snart oppbevaringsperioden for personopplysninger er utløpt,behandlingen av disse ikke lenger er nødvendig, eller vi ikke lenger harlegitim interesse av å beholde personopplysningene, vi vil anonymisere ellerslette dataene så snart som mulig. Dette gjelder også tilfeller der du hartrukket tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du søker på en jobb eller viser spesifikk interesse for en ledig stillingeller utførelsen av arbeidet for Adapti, vil Adapti beholde dinepersonopplysninger så lenge søknadsprosedyren pågår og/eller det er gjensidiginteresse av å inngå en ansettelseskontrakt. Personopplysningene dine vil blislettet innen fire uker etter at søknadsprosedyren er avsluttet eller når detikke har vært ytterligere kontakt i fire uker. Hvis du gir oss tillatelse til åoppbevare personopplysningene dine i en lengre periode, vil de bli oppbevart imaksimalt ett år etter at tillatelsen er gitt.

5. Hvilke informasjonskapsler benytter vi på våre nettsteder?
Vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forbedrebrukeropplevelse og funksjonaliteten på våre nettsider.

6. Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres i nettleseren på din datamaskin,smarttelefon eller nettbrett ved besøk på våre nettsider. Informasjonskapslerbrukes til å samle inn informasjon om dine besøk på nettstedet. Fordi viverdsetter personvernet ditt, ber vi om ditt formelle samtykke til å plassereinformasjonskapsler som er i stand til å samle inn personopplysninger.

7. Hvilke typer informasjonskapsler brukes?        
Vi bruker tre forskjellige typer informasjonskapsler på våre nettsider:funksjonelle, analyserende og markedsføringsrelaterte informasjonskapsler. Funksjonelleinformasjonskapsler benyttes alltid, fordi de er avgjørende for at alle delerav nettsiden skal fungere riktig. For eksempel for riktig funksjonalitet påsosiale medieknapper, der du kan dele informasjon fra nettsiden vår på sosialemedier.

Hvis du gir oss tillatelse til å gjøre det, vil vi legge ut analytiskeinformasjonskapsler for å samle inn data om hvordan våre nettsider blir brukt.Analytiske informasjonskapsler benyttes ofte av tredjeparter, for eksempelHotjar eller Google Analytics. Vi bruker informasjonen fra disseinformasjonskapslene  til å optimalisere nettsiden. Vi  ber også omdin tillatelse til å plassere markedsføringsinformasjonskapsler. Disseinformasjonskapslene gjør det mulig for oss, og tredjeparter, å utarbeide enprofil av besøkende på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss, men ogsåtredjeparter, å vise personaliserte annonser og innhold på nettstedene dubesøker.

8. Kan jeg administrere innstillingene mine for informasjonskapsler?       
Nettleseren din kan være satt opp på en måte som gjør at du begrenserinformasjonskapslene du mottar. Hvis du velger å gjøre det, kan noen funksjonerpå nettsiden feile. Første gang du går inn på nettstedet vårt, ber vi deg om ågi ditt samtykke til plassering av ikke-funksjonelle informasjonskapsler. Vitilbyr deg muligheten til å endre eller trekke tilbake samtykket ditt når somhelst nedenfor.                       


9. Hvilke rettigheter har jeg?
Adapti ønsker å sørge for at du er fullt klar over alle dine rettighetervedrørende beskyttelse av dine data. Du har rett til følgende:

Retten til innsyn – Du har rett til å be om kopier av personopplysningene dine.
Retten til korrigering – Du har rett til å be om at Adapti korrigerer allinformasjon du mener er unøyaktig. Du har også rett til å be Adapti om åfylle ut informasjon du mener er ufullstendig.
Retten til å begrense behandlingen – Du har rett til å be om at vi begrenserbehandlingen av dine personopplysninger, under visse betingelser.
Retten til å protestere mot behandling – Du har rett til å protestere motbehandlingen av dine personopplysninger, under visse forhold.
Retten til å flytte data – Du har rett til å be om at vi overfører dataene vihar samlet inn til ett annet selskap, eller direkte til deg, under visseforhold.
Retten til sletting - Du har rett til å be om at vårt selskap sletter dinepersonopplysninger. Vi sletter også dataene dine som standard hvis du hartrukket tilbake samtykket gitt til oss, oppbevaringsperiodene er utløpt ellerhvis det ikke er noen velfunne grunner til videreføring for å behandlepersonopplysningene dine.
Før vi kan behandle forespørselen din, må vi først fastslå identiteten din. Viønsker derfor å motta en kopi av legitimasjonen din. Kontroller at informasjonsom dokumentkode, utstedelsesdato og utløpsdato er krysset ut.

Du vil motta svar fra oss på forespørselen om justering eller fjerning innen 1måned. I noen tilfeller må vi avvise forespørselen din. Dette kan væretilfeller hvor vi for eksempel må behandle dataene dine på grunnlag av enjuridisk forpliktelse, eller at vi har en legitim interesse.

Vi vil også påpeke at du har rett til å klage til den nasjonaletilsynsmyndigheten. Hvis du formelt ønsker å klage på noe du mener er et bruddpå Norges personvern- og personvernregler, må du sende en skriftlig henvendelsetil Datatilsynet,  postadresse: Postboks 458  Sentrum,01504 Oslo,Norge.

10. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?        
Spørsmål angående vår personvernerklæring, forespørsler om fjerning, tilleggeller retting av personopplysninger, kan sendes via e-post til post@adapti.no.Du kan også kontakte oss skriftlig, til Aadpti AS, Solgaard Skog 2, 1599 Moss.

11. Når ble denne erklæringen sist endret?
Denne personvernerklæringen ble sist endret: 16.08.2022. Vi forbeholder ossretten til å endre denne erklæringen på et senere tidspunkt. Eventuellejusteringer vil bli publisert på dette nettstedet.